Informační centrum


Knihovní řád Informačního centra OA a VOŠE

I.
Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

1 Podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon (dále je KZ), vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Informačního centra Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 (dále jen IC).

2 Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřej-né knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

3 Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4 Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

d) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,

e) zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),

f) vyhláška Ministerstva kultury č. 52/ 2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,

g) zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

h) vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

i) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

j) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

k) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. 2 Činnost a poslání knihovny

1 IC poskytuje tyto služby knihovny a studovny:

a) informační (např. poskytování informací o dostupnosti informačních zdrojů, informování žáků a pedagogů o novinkách dokumentografického fondu),

b) bibliografické (studijně rozborová činnost bez existence uživatelského dotazu, např. sledování nakladatelských počinů a www stránek nakladatelů a vydavatelů, atd.)

c) rešeršní (např. studijně rozborová činnost na základě uživatelského dotazu s následným vypracování bibliografického soupisu analýzou),

d) výpůjční,

e) doplňkové (služby propagační, grafické, publikační apod.).

2 Svou činností chce IC přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů a zaměstnanců školy, tak i ve výjimečných případech externím zájemcům.

Čl. 3 Tematický plán

1 IC soustřeďuje zejména odborné dokumenty podle předmětů vyučovaných ve škole.

2 Fond IC tvoří dokumenty:

a) základní (např. knihy, periodika, nepravá periodika),

b) speciální (např. absolventské a vysokoškolské práce, drobné tisky - vyhlášky, materiály z konferencí),

c) netradiční speciální (např. zprávy - studijně-rozborové, výzkumné, dokumenty normativní, audiální - magnetofonové kazety, audiovizuální - videokazety, multimediální - CD-ROM).

3 Dokumenty jsou získávány převážně nákupem a darem.

II.
Registrace, základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Čl. 4 Uživatelé IC

1 Uživatelem služeb IC se může stát každý student OA a VOŠE Mladá Boleslav, člen profesorského sboru (interní i externí), ostatní zaměstnanec školy a nebo ve výjimečném případě osoba externí.

Čl. 5 Registrace uživatele

1 Registrace uživatele IC nastává dnem zápisu osobních údajů do souborů centrální databáze studentů, zaměstnanců, cizích půjčovatelů a tříd informačního systému Bakalář pověřeným pracovníkem školy.

Čl. 6 Základní práva a povinnosti uživatele IC

1 Uživatel IC má právo k rovnému přístupu, (viz kapitola I, čl. 1), který ovšem současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů. V IC platí přednostní poskytování služeb profesorům před studenty, zaměstnancům školy před externími osobami. Udělování výjimek viz kapitola V, čl. 19.

2 Každý uživatel knihovny je povinen vypůjčené dokumenty chránit a nesmí je poškozovat (např. vpisováním). Postihy za nedodržení Knihovního řádu jsou uvedeny v kapitole IV.

3 Vyhledávání v katalogu knihovny uživatelům není umožněno. Na požádání ho provede pracovník IC.

4 Před vstupem do IC jsou uživatelé povinni si odložit všechny osobní předměty na místě tomu určeném. S sebou si mohou brát pouze předměty a materiály nezbytně nutné ke studiu (psací potřeby, sešity apod.). Vlastní studijní materiály jsou uživatelé povinni ohlásit zaměstnanci IC.

5 V prostorách IC je zakázáno konzumovat jídlo a alkoholické nápoje, kouřit, užívat omamné látky, telefonovat, rušit hlasitým mluvením, nevhodným chováním, hrát hry apod.

Čl. 7 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1 Přístup do studovny mají jen registrovaní uživatelé knihovny.

2 Uživatel studovny má právo užívat jen jedno pracovní místo a nemůže rezervovat místo pro jiného uživatele, který přijde později a nebo se na delší dobu vzdálil.

3 Vzhledem ke značné frekvenci půjčování periodik si však uživatel může současně půjčit jen 1 titul denního tisku a 1 titul ostatních periodik. Udělování výjimek viz kapitola V, čl. 19.

4 Z dokumentů zařazených do příruční knihovny (prezenční fond) si uživatel po dohodě s pracovníkem IC může pořídit kopii na kopírce umístěné mimo prostory IC. Pokud by kopírování mohlo dokument poškodit, má pracovník knihovny právo zhotovení kopie zakázat.

Čl. 8 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1 Před příchodem na počítačové pracoviště je uživatel povinen nahlásit svou přítomnost pracovníkovi knihovny a podpisem stvrdit odpovědnost za používání výpočetní techniky.

2 Na jednom počítačovém pracovišti je povolena přítomnost pouze jedné osoby.

3 V případě velkého zájmu o počítačové pracoviště jsou uživatelé po 30 minutách povinni uvolnit místo dalšímu zájemci.

4 Uživatel využívající síť internetu je limitován na datové soubory související s předměty vyučovanými ve škole. Není povoleno se pohybovat v oblastech nesouvisejících s posláním IC (pornografie, návody na teroristické či jiné kriminální činy, šíření myšlenek směřujících proti lidským a občanským právům, organizování mafií atd.). Udělování výjimek viz kapitola V, čl. 19.

5 Uživatel pracující v síti internetu zodpovídá za dodržení všech autorsko-právních podmínek, je povinen respektovat pokyny producentů uvedené u jednotlivých souborů a může se pohybovat pouze v datových souborech, jež jsou uživateli k dispozici výhradně zdarma. Náhrada škod vzniklá nekorektním jednáním viz kapitola IV, čl. 15.

6 Uživateli je jakkoli zakázáno zasahovat do konfigurace počítače. Dále se zakazuje používání jiného programového vybavení než toho, které je v počítači nainstalováno.

III.
Výpůjční řád

Čl. 9 Absenční a prezenční výpůjční služby

1 Fond dokumentů IC je rozdělen na absenční a prezenční. Dokumenty zařazené ve fondu jako absenční je možno za splnění určitých podmínek vynášet z IC. Dokumenty zařazené jako prezenční nemohou být z IC vynášeny a slouží pouze ke studiu v IC. Udělování výjimek viz kapitola V, čl. 19.

Čl. 10 Postupy při půjčování

1 Přístup k fondu mají uživatelé pouze na základě souhlasu pracovníka knihovny.

2 Dokument je považován za vypůjčený v okamžiku záznamu v modulu Knihovna - informační systém programu Bakalář.

3 Při výpůjčce vzniká uživateli povinnost ohlásit všechny zjištěné závady na dokumentu, jinak za ně přejímá odpovědnost. Postihy za nedodržení viz kapitola IV, čl. 15.

4 Výpůjční doba dokumentů je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 35 dnů, pro pedagogy 1 období. IC však může požadovat i kratší výpůjční lhůtu případně bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím stanovené doby. Udělování výjimek viz kapitola V, čl. 19.

5 Výpůjční lhůtu lze na požádání v odůvodněných případech prodloužit až 2-krát o 35 dnů, není-li dokument zamluven. V těchto případech je možné povolit novou výpůjčku stejného dokumentu, ale jen po jeho předložení.

6 Maximální počet aktuálních výpůjček je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 10 jednotek, pro pedagogy není omezen.

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

1 Uživatel se zavazuje vrátit dokument ve stanovenou dobu a stavu, v jakém jej převzal.

2 Dokument je pavažován za vrácený v okamžiku jeho odpisu v modulu Knihovna - informační systém programu Bakalář. Je v zájmu uživatele si tuto skutečnost ověřit.

3 Uživatel nesmí půjčovat dokument osobám třetím.

Čl. 12 Rezervování dokumentů

1 Pokud je dokument vypůjčen, má uživatel možnost si jej zamluvit. Po oznámení možnosti jeho vyzvednutí je uživatel povinen učinit tak nejpozději do 5 pracovních dnů. V opačném případě objednávka propadá.

2 IC si vymezuje právo informovat uživatele o možnosti vyzvednutí objednávky výhradně pomocí elektronické pošty.

Čl. 13 Upomínání

1 Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument ve stanoveném termínu, má IC právo ho písemně upomenout.

2 Po překročení výpůjční doby je uživateli zaslána 1. upomínka na jeho e-mailovou adresu. Další upomínka je zaslána na náklady uživatele po uplynutí 3 měsíců od doby uskutečnitelného plnění závazku a to na adresu jeho trvalého bydliště. Sankce za překročení výpůjční lhůty viz kapitola IV, čl. 16.

Čl. 14 Meziknihovní výpůjční služba

1 V současné době není realizována. Nejbližší knihovna, která tuto službu poskytuje je Knihovna města Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa1229, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 328 256, e-mail: knihovna@kmmb.cz, URL: www.kmmb.cz.

IV.
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15 Náhrada škod

1 Uživatel je povinen IC oznámit poškození nebo ztrátu dokumentu a do stanoveného termínu nahradit škodu. IC je oprávněno požadovat náhradu škody:

a) uvedením dokumentu do původního stavu,

b) zajištěním náhradního identického dokumentu,

c) kopií dokumentu zhotovenou na vlastní náklady.

2 Pokud není možné uvést dokument do původního stavu nebo to není účelné, může IC požadovat jako náhradu:

a) dokument stejného jiného vydání,

b) finanční náhradu,

c) jiný dokument, který určí knihovna.

3 IC je oprávněno si připočíst poplatek za vyřazení ztraceného dokumentu a knihovnické zpracování nového dokumentu.

4 Náklady vzniklé IC v důsledku neoprávněného užívání datových souborů hradí v plné výši uživatel, který za svěřené pracoviště výpočetní techniky převzal svým podpisem odpovědnost.

5 V případě, že se IC se uživatelem nedohodne, rozhodne o způsobu náhrady a výši její ceny soud.

Čl. 16 Sankce za nedodržení výpůjční lhůty

1 Při překročení výpůjční doby bude uživateli účtován poplatek podle aktuálního ceníku.

Čl. 17 Zálohy, kauce a placení předem

1 Ve zvláštních případech si IC vymezuje právo po uživateli žádat zálohu, kauci, či platbu předem.

Čl. 18 Odmítnutí poskytnutí služby

1 V případě soustavného nedodržování a nebo hrubého porušení ustanovení KŘ může knihovna buď dočasně nebo trvale uživateli odmítnout poskytnutí služby.

V.
Závěrečná ustanovení

Čl. 19 Udělování výjimek Knihovního řádu

1 Vedoucí informačního centra má právo udělovat výjimky KŘ.

Čl. 20 Souhlas s podmínkami Knihovního řádu

1 Uživatel souhlasí s podmínkami KŘ dnem zápisu osobních údajů do systému Bakalář.

Čl. 21 Účinnost Knihovního řádu

1 Tento KŘ nabývá platnosti dnem 2. 1. 2003.
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško