Obchodní akademie


Školní poradenské centrum

kabinet č. 18 - přízemí, telefon 326 718 058

Výchovný poradce:
Mgr. Blanka Pešánová - pesanova@oamb.cz,
konzultace: úterý 09:50 - 12:35, středa 10:35 - 11:40 a dále dle domluvy

Školní metodik prevence:
Mgr. Ivan Sova - sova@oamb.cz,
konzultace: pátek 10:55 - 11:40 a dále dle domluvy

Školní psycholog:
Mgr. Petra Valentová
konzultace: každé úterý(8:00 - 14:00 h) a středu (8:00 - 12:00 h)
ke konzultacím s Mgr. Valentovou se můžete předem objednat v kabinetu č. 18.

Psycholožka Mgr. Petra Valentová má stálé působiště v Centru psychologicko-sociálního poradentství (v růžové budově naproti zastávce autobusu na Výstavišti). Jejích služeb můžete využívat i tam, ať už samii, nebo třeba společně s rodiči. Objednávejte se předem telefonicky na čísle 326 322 915.

Humanitární sbírka

ŠAVŠ - dojmy z prvního semestru studia

Vyrovnávací kurz matematiky ŠKODA AUTO Vysoká škola

Končím střední školu, co dál?

Informační server o VŠ - www.VysokeSkoly.cz

Vysoké školy Jobs.cz

Realizační plán preventivního programu

Minimální preventivní program
Mgr. Blanka Pešánová
A. Poradenské činnosti
 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků (poskytování informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ, o různých přípravných kurzech apod. formou nástěnek, individuálních a společných konzultací).
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky (ve spolupráci s třídními učiteli, popřípadě se zákonnými zástupci žáků).
 3. Poskytování služeb poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 4. Poskytování individuálních služeb poradenství žákům řešícím náročné osobní situace.
 5. Spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogickými zaměstnanci školy, spolupráce s Radou rodičů, komunikace s VŠ.
 6. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (sociální odbor, oddělení péče o dítě), spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC, SVP).
 7. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajících odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli a s vedením školy).
 8. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 9. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
B. Metodické a koordinační činnosti
 1. Příprava, tvorba a realizace preventivního programu školy (ve spolupráci se školním metodikem prevence).
 2. Příprava, koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců v rámci prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů souvisejících s otázkami přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 5. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace žáků s postižením, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
C. Informační činnosti
 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 3. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích, a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 6. Zpracování přehledu přihlášek na VŠ, VOŠ a kurzy jako podkladu pro výroční zprávu školy.
 7. Zpracování a vyhodnocení úspěšnosti žáků při vstupu na VŠ, VOŠ a další formy terciárního vzdělávání.
 8. Poskytování informací o volných pracovních místech formou aktuálních nabídek na nástěnce nebo při individuálních konzultacích.
 9. Spolupráce s ÚP, sledování a vyhodnocování uplatnění absolventů v praxi.


Mgr. Ivan Sova
A. Poradenské činnosti
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajících odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli a s vedením školy).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 4. Intervence při řešení problémových a konfliktních situací ve škole.
 5. Poskytování individuálních služeb poradenství žákům řešícím náročné osobní situace.
B. Metodické a koordinační činnosti
 1. Spolupráce při tvorbě preventivního programu školy a kontrola jeho realizace.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 5. Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců v rámci prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů souvisejících s otázkami přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi).
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
C. Informační činnosti
 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško