Výňatek z klasifikačního a zkušebního řádu VOŠE

 

9. Absolutorium

 

Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Termín konání absolutoria určuje ředitel školy. Organizace a průběh absolutoria odpovídá vyhlášce 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Podmínkou konání absolutoria  je úspěšné ukončení všech předchozích semestrů studia.

 

Absolutorium se koná před komisí jejímž předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy, popř. vysoké školy, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost a nejméně pětiletou pedagogickou praxi. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ostatními členy komise jsou vedoucí studijní skupiny, učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, vedoucí a oponent absolventské práce. Členem zkušební komise může být jmenován také odborník z praxe.

 

O výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhálil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6ti měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše 2x a to v termínu stanoveném zkušební komisí.

 

 

 

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

 

1 = „výborně“

2 = „velmi dobře“

3 = „dobře“

4 = „nevyhověl“

 

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

 

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

 

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 – velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,

b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 – dobře,

c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 – nevyhověl.

 

Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola nejpozději do sedmi dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu. Složením absolutoria  získá student diplom a je oprávněn používat titul „diplomovaný specialista v oboru finanční řízení“, nebo „diplomovaný specialista v oboru automatizované informační systémy řízení v ekonomice“ -zkratka „DiS“. Titul se uvádí vždy za jménem.

 

Do 8 dnů ode dne, kdy konal absolutorium, může student podat krajskému úřadu žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušek absolutoria nebo obhajoby absolventské práce.

 

Ředitel školy vyhlašuje nejméně jeden řádný termín absolutoria ve školním roce.

 

10. Absolventské práce

 

Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky samostatně pracovat ve zvoleném oboru.

 

1.      Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Každoročně je vypisuje na návrh předmětových komisí zástupce ředitele pro VOŠE v termínu určeném ředitelem školy.

 

2.      Studenti se přihlašují na vypsaná témata na studijním oddělení. Při úpravách tématu absolventské práce je možno brát zřetel na požadavky praxe na pracovišti, kde student vykonává dlouhodobou souvislou praxi v posledním ročníku studia. Případné změny tématu absolventské práce povoluje zástupce ředitele pro VOŠ.

 

3.      Absolventská práce může být zpracována a obhajována společně několika studenty; i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě. Absolventská práce i obhajoba může obsahovat též část ověrující praktické dovednosti.

 

4.      Vedoucí absolventských prací, oponenty a zásady vypracování absolventských prací určuje „Pokyn pro zpracování absolventské práce“ vydaný  ředitelem školy.

 

5.      Absolventská práce se odevzdává zástupci ředitele pro VOŠE ve dvou stejnopisech.

 

6.      Vedoucí absolventské práce a oponent (pokud možno vždy pedagog školy) vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají je  zástupci ředitele pro VOŠE nejpozději týden před zahájením absolutoria.

 

7.      Vedoucí komise umožní studentovi nejpozději do pěti dnů před termínem konání absolutoria, aby se seznámil s písemným hodnocením absolventské práce vedoucím a oponentem.