Aktuality


2. KOLO
Do 11. 8. 2017
podávejte přihlášky
pro 2. kolo PŘ
v denní formě studia (dálková forma se neotevírá).


Kritéria pro 2. kolo

Bez přijímacích zkoušek!
 

Vyhlášení 2. kola na obor OA

Kritéria pro 2. kolo

Výsledky 2. kola OA


Informace pro rodiče a žáky 1. ročníku šk. roku 2017/2018

 

Informace pro žáky k MZ 2016/17


Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 - "zkouška z cizího jazyka pro úředníky" - anglický i německý jazyk
 

Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 - "zkouška z cizího jazyka pro úředníky" - anglický i německý jazyk

Osvědčení o základní znalosti jazyka B1

Zkouška je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato zkouška ověřuje znalosti cizího jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu přibližně 420 vyučovacích hodin (např. v případě angličtiny zvládnutí učebnic jakékoli řady na úrovni Intermediate) a její úspěšné zvládnutí (písemného testu i ústního pohovoru) opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Kandidát na této úrovni prokazuje schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává doma, v práci, ve škole, ve volném čase. Dále je schopen aplikovat základní gramatická pravidla na požadované úrovni B1. Současně prokazuje znalost slovní zásoby na této úrovni, schopnost používat synonyma, antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení, vyjádřit svůj vlastní názor, řešit v jazyce problémové každodenní situace apod.

Popis zkoušky

I. Písemná část

Písemná část zkoušky trvá 100 minut. Skládá se z porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a z gramaticko-lexikálního testu. Není zde povoleno používání slovníků.

a/ Čtení s porozuměním - 40 min

V této části je ověřována schopnost kandidáta porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu cca 400-500 slov.

b/ Poslech - 15min

Zde je ověřována schopnost kandidáta porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné důležité údaje apod.

c/ Gramaticko-lexikální test - 45 min

Formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů na úrovni B1 (základní slovesné časy a modální slovesa, souslednost časová, časové a podmínkové věty, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy, předložky atd.)
Pro postup k ústnímu pohovoru se vyžaduje 60%ní úspěšnost v části písemné.

II. Ústní část

V pohovoru (cca 15min) prokazuje kandidát schopnost bez přípravy reagovat na otázky zkoušejícího týkající se každodenního života. Kandidát dokáže dané téma samostatně rozvíjet do krátké promluvy, umí slovem popsat jednoduše své zážitky a události, představy, naděje a ambice, krátce vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Okruhy:

Rodina, domov, práce, škola a studium, volný čas a jeho způsoby trávení, sport, cestování, doprava, kultura

Termíny zkoušky:

němčina

písemná část pátek 19. 2. 2014 12:00 h
ústní část pátek 26. 2. 2014 12:00 h
lze domluvit i jiný termín

angličtina

písemná část pátek 19. 2. 2014 12:00 h
ústní část pátek 26. 2. 2014 12:00 h
lze domluvit i jiný termínDotazy na telefonu 326 718 055 nebo emailu info@oamb.cz
Cena: 1500,--

NOVÁ NABÍDKA
kurzů 2017/2018
v sekci Jazyková škola


angličtina
němčina
Obecné informace a přihláška
Ceny a platby

NOVÉ: přípravné kurzy k získání certifikátu FCE
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 


Zkoušky z českého jazyka pro cizince žádající udělení trvalého pobytu

Kurzy ČJ pro cizince

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

  EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii
 
Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii
 

Nabídky zaměstnavatelů
 

ICT plán 2015/2016
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu